قوای حیوانی مانع راه سالک

  • دوشنبه - 21 بهمن 1398
  • جناب خواجه نصیر در مورد قوای حیوانی شاغل سالک(مانع راه سیر وسلوک) چنین میفرماید: “اما قوای حیوانی شاغل به سبب حزنی یا خوفی یا غضبی یا شهوتی یا خیانتی یا خجالتی یا غیرتی یا انتظار لذتی یا امید قهر بر عدوی یا حذر از مولمی باشد“. یعنی ...

    گالــــری