شرح کتاب اوصاف الاشراف (حرکت امری تدریجی متسرم است…)

  • سه شنبه - 26 آذر 1398
  • خواجه میفرماید: حرکت امری است تدریجی که متسرم است؛ یعنی تحقق هر جزئی از حرکت مستلزم فقدان جزء سابق است. تا جزء سابق معدوم نشود جزء لاحق موجود نمیشود, تسرع اینگونه است. بعضی حکما فرموده اند وجود حرکت با عدمش مشتابک ( برهم تنیده) است؛ یعنی ...

    شرح کتاب اوصاف الاشراف (حالات)

  • دوشنبه - 25 آذر 1398
  • حالات  "در اثنای سلوک "  پیش می آید... که خواجه حالاتی که بر سالک عارض میشود را نیز شش امر میداند: «ارادت , شوق , محبت , معرفت , یقین , سکون» و حالاتی  "بعد از وصول"   پیش می آید(حالات نهایی)؛ که اینجا هم شش ...

    گالــــری