حالت توجه؛ (به رصد نشستن…)

  • چهارشنبه - 23 بهمن 1398
  • وقتی سالک موانع ظاهری را برطرف کرد و از موانع باطنی فارغ شد؛ باید بنشیند به شکار! در مرصد و شکارگاه بنشیند و مشغول رصد بشود. شکارچی یا دوربین اگر بخواهد صحنه ای را شکار کند و به دام بیندازد، با آن وسیله مینشیند یک جایی کمین ...

    گالــــری