حضور حضرت استاد بر سر مزار بابارکن الدین و آخوند کاشی و مرقد حاج آقا رحیم ارباب

  • سه شنبه - 1 بهمن 1398
  •   سفر استاد به اصفهان وحضور برسر مزار رکن الدین       حضور حضرت استاد بر مرقد آخوند کاشی         مرقد حاج آقا رحیم ارباب  

    گالــــری