شرح کتاب اوصاف الاشراف . بذر سعادت چیست؟

  • دوشنبه - 14 بهمن 1398
  • جضرت استاد حسن زاده آملی از علامه طباطبایی نقل میکرد، میفرمود (با همین ادبیات): تخم سعادت مراقبه است. حالا ما تعبیر را عوض میکنیم مگوییم: بذر سعادت مراقبه هست. آنکسی که از موقعی که چشم باز میکند از خواب و با کثرات خلقیه در تماس است، ...

    گالــــری