حضرت استاد و شهید صیاد شیرازی

  • سه شنبه - 8 بهمن 1398
  •       شهید صیاد شیرازی و حضرت استاد حسن رمضانی در جبهه های حق علیه باطل  

    گالــــری