عرفان نظری؛ یک علم!…

  • چهارشنبه - 7 آبان 1399
  •                 سالک، پس از پیمودن مسیر طریقت، در نهایت به حقیقت می رسد که پایه و اساس عرفان نظری است. از این رو، عرفان نظری، علمی حصولی برخاسته از حقایق دریافت شده به وسیله شهود است و با بیان کردن یا نوشتن معارف برآمده از نهایی ترین ...

    قوه ی جاذبه، بی عقل و بی‌شعور است؟!!

  • شنبه - 3 اسفند 1398
  • قدمای ما معتقد بودند که این افعال و کواکب که حرکت می‌کنند؛ نفوس سماوی محرک اینهاست؛ الان  جاذبه می‌گویند؛ حالا از همین‌ها بپرسی قوه ی جاذبه چیست؟ می‌گویند ما می‌فهمیم چنین قوه ای هست؛ اما تعریف قوه ی جاذبه که حقیقتش چیست را نمی‌توانند؛ قدما میگفتند: نفْس؛ ...

    گالــــری