شرح کتاب اوصاف الاشراف(علوم و معارف را به عمق وجود باید رساند…)

  • جمعه - 29 آذر 1398
  • اگر بخواهید غذایی را مورد استفاده قرار دهید و بهره ببرید, اول انتخاب میکنید، بعد میجوید و بعد به معده میدهید، معده آن را هضم میکند. هضم اولیه و بعد هضم ثانویه وبعد هضم سوم صورت میگیرد و تبدیل به خون میشود و در تمام بدن ...

    شرح کتاب اوصاف الاشراف (چه باید کرد تا به ثبات ایمان دست یافت؟)

  • جمعه - 29 آذر 1398
  • ایمان شرط سیر است.همینطور , ثبات شرط سیر است. و "ایمان ثابت" باید باشد تاسلوک صورت گیرد.خواجه، اهمیت "ثبات" را تاکید کرده است. حالاچه باید کرد تا به ثبات دست یافت؟ برای پاسخ  به این سوال, باید به "درجات ایمان" که قبلا شرح داده شده بازگشت؛ ایمان ...

    گالــــری