انتشار دواثر جدید معرفتی _قرانی از حضرت ایت الله حسن رمضانی:

  • چهارشنبه - 10 شهریور 1400
  • دو اثر جدید در حوزه مباحث قرآنی نوشته حضرت آیت الله حسن رمضانی : ۱، برهان و جدل دو صنعت از صنعت‌های منطقی است که برهان ارزش ذاتی دارد و انسان حتی اگر با دیگران در تعامل نباشد بدان نیاز دارد تا عقاید و اخلاق و ...

    انتقاد به روش عرفانی مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی

  • یکشنبه - 30 شهریور 1399
  •                       نقل کرده اند: «جماعتی، دسته جمعی توطئه نموده بودند و درباره روش عرفانی و الهی و توحیدی مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی انتقاد کرده؛ و یک عریضه ای به مرحوم آیت الله شیبانی نوشته بودند_دراوقاتی که مرحوم شیبانی ریاست مسلمین را داشته و به عنوان ...

    گالــــری