انسان بدون تفکر و تمرکز

  • جمعه - 25 بهمن 1398
  •         انسان به طور طبیعی و روزمره بگذراند ، همان بهیمیت و حیوانیت است از کنار  آیات الهی به سادگی گذشتن و عبور کردن، با آن حالت های حیوانی فرقی ندارد؛ دنبال خوراک و دنبال آب و لذت بردن... هزار قضایای ملفت نظر در پیش اوانجام شود، برایش ...

    دفتر دل، در حالت توجه، پاگرفت…

  • جمعه - 25 بهمن 1398
  •   خلوت و فکر و تمرکز؛ به خود فرو رفتن... در خود فرو رفتن... و به خود اندیشه کردن... که من کی ام؟! من چه ام؟! هستی من از کجاست؟! از کجا سربرآورده ام؟ از کجا ساپورت میشوم؟ اینها خیلی شیرین است...   هرچه این تفکر و تمرکز عمیق تر، حالات،با تداوم‌ بیشتر... هرچه سطحی تر، آنی تر...   حضرت ...

    گالــــری