توجه به رازقيت ‏خدا و ترك گناه

  • شنبه - 5 بهمن 1398
  • همان طور كه ذكر شد نخستين كارى كه امام حسين عليه السلام از مرد عاصى خواست‏ تا قبل از ارتكاب معصيت آن را به جا آورد اين بود كه تصميم بگيرد رزق خدا را نخورد. اكنون ببينيم چرا آن حضرت، گناه كردن را به نخوردن ...

    گالــــری