شرح کتاب اوصاف الاشراف . خصوصیات کسی که عمل خودرا بزرگ میشمارد

  • چهارشنبه - 4 دی 1398
  • جناب خواجه عبدالله انصاری در کتاب در صد میدان، برای "مطیع" که عمل خودش رابزرگ میشمارد, سه خصوصیت بیان میکند: 1)اولین خصوصیتی که بیان میکند اینست که؛ عیبِ عملِ خودش را دنبال نمیکند. ناجستن عیب  از عمل؛ آفت شناسی, آسیب شناسی نسبت به اعمالش ندارد. 2)دوم اینکه ...

    گالــــری