شرح کتاب اوصاف الاشراف . نسیان منت

  • پنجشنبه - 5 دی 1398
  • اصل "نِسیانِ منّت" یعنی اینکه؛ انسان‌زیر‌بارِ‌دِین‌ِخداست. خدا آفرید. خداچشم و گوش عنایت فرمود. خدا توفیقات داد. اسباب هدایت را فراهم فرمود. پیغمبر اکرم رامبعوث ساخت. دین خدارا در اختیار قرار داد. صراط مستقیم را در اختیار قرار داد... اینها "منّتی" است که خدا برما و مخصوصا برعارف اعمال فرموده. "لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَی المُٶمِنینَ ...

    گالــــری