شرح کتاب اوصاف الاشراف . توبه اخص

  • جمعه - 6 دی 1398
  • جناب خواجه طوسی پس از آنکه توبه عام را و توبه خاص را فرمود، "توبه اخص" را که مربوط به سالک است؛ یعنی توبه ازترک‌التفات‌به‌خدا آنرا مورد توجه قرار میدهد. و حدیث پیغمبر ص که فرمود: "اگر من در هر روزی هفتاد بار استغفار نکنم دلم ...

    گالــــری