شرح کتاب اوصاف الاشراف . ارکان و شرایط توبه خاص

  • سه شنبه - 10 دی 1398
  • "توبه خاص" مربوط به انبیاء و اولیاء و معصومان است؛ که این توبه مربوط به ترک اولی است... که این توبه نیز شرایط و مقوماتی دارد؛ با این تفاوت که در "توبه عام" روی معصیت بود, روی گناه بود, اینجا روی "ترک اولی" شرایط همان شرایط؛ مقومات ...

    گالــــری