شرح کتاب اوصاف الاشراف .اولیاء اوصاف کمال خدا را میخواهند…

 • چهارشنبه - 11 دی 1398
 • این ناله ها و سوزهایی که ائمه معصومین در مناجات هایشان داشتند اینها را برچه باید حمل کرد؟ توجیه اش چیست؟ تنها توجیهش اینست که دچار فراق اند!... احساس دوری میکنند!... ازحشر و نشر با این کثرات این احساس را میکنند؛ لذا آه و ناله و ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . «تو باید در عمل باشی و آنها هم در عمل…»

 • چهارشنبه - 11 دی 1398
 • گفته اند: «الیمین و الشمال مضلتان » چب زدن و راست زدن به جاده ای که حد وسط است؛ یعنی انسان راه را رها کند؛ چه به چپ؛ چه به راست؛ این یعنی سقوط ...   آقای معجزه را خدا رحمت کند؛ ایشان تمثیل میکرد: به راننده ای که ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . ارکان و شرایط توبه خاص

 • سه شنبه - 10 دی 1398
 • "توبه خاص" مربوط به انبیاء و اولیاء و معصومان است؛ که این توبه مربوط به ترک اولی است... که این توبه نیز شرایط و مقوماتی دارد؛ با این تفاوت که در "توبه عام" روی معصیت بود, روی گناه بود, اینجا روی "ترک اولی" شرایط همان شرایط؛ مقومات ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . ارکان و شرایط توبه اخص

 • دوشنبه - 9 دی 1398
 • همانطور که عرض شد, جناب خواجه, توبه را در سه سطح مطرح میکند: «توبه عام, توبه خاص, توبه اخص.» توبه عام, مربوط به عموم مردم؛ توبه خاص, مربوط به معصومین معصوم از گناه ؛ اما غیر معصوم از ترک اولی مربوط میشود. و توبه اخص مربوط به اهل ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . خصوصیات کسی که دچار نسیان منت شده است

 • پنجشنبه - 5 دی 1398
 • در "منازل السائِرین" در فرمایشات خواجه عبدالله انصاری عرض کردیم، تقریبا همینطور همانند کتاب اوصاف الاشراف, در انواع توبه, توبه ی عام و خاص و اخص (تثلیث) مطرح است. در صد میدان نیز همینطور آمده، منتها فرق هایی باهم دارد. در"صد میدان" نیز گفتیم: توبه عاصی، ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . توبه عام, توبه خاص, توبه اخص

 • پنجشنبه - 5 دی 1398
 • "اما ناکردن ِفعلی که از قسم سوم باشد و کردن فعلی که از فعل چهارم باشد، ترک اولی باشد و از معصومان ترک اولی ناپسندیده باشد و توبه ایشان از ترک اولی باشد." (صفحه 26 کتاب) _توبه‌عام؛ که مربوط به عموم مردم است، که توبه از ...

  گالــــری