واقعه ای خوش…

  • یکشنبه - 6 بهمن 1398
  • شرح تمثل علامه طباطبایی به علامه حسن زاده آملی   در يكى از شبهايى كه استاد علامه حسن زاده به نوشتن رساله انه الحق مشغول بودند، براى ايشان واقعه اى خوش و شيرين رخ داده كه مشروح آن را از كتاب هزار و يك كلمه نقل مى ...

    گالــــری