شرح کتاب اوصاف الاشراف . تلطیف سِرّ

  • سه شنبه - 24 دی 1398
  • تلطیف سِرّ انسانی که میخواهد در راستای ملکوت قرار بگیرد و ارتباط بگیرد و حشر و نشر داشته باشد، قطعا تناسب و سنخیت لازم دارد... همان شعری که همه شنیده اید: کند همجنس با همجنس پرواز /  کبوتر با کبوتر باز با باز مگر میشود یک انسان خشن، ...

    گالــــری