قرآن ناطق…

  • یکشنبه - 6 بهمن 1398
  • همانطور که شب قدر ظرف زمانی قرآن است و خداوند قرآن را در این شب به بشریت هدیه داد، قلب پاک و مبارک امیرالمؤمنین ظرف قرآن شده و با حقیقت وجودی قرآن پیوند عینی خورده است و تحقق واقعی پیدا کرده است. یکی قرآن صامت ...

    گالــــری