شرح کتاب اوصاف الاشراف . شناخت گناه باتوجه به تقسیم پنجگانه اعمال

  • پنجشنبه - 5 دی 1398
  • خواجه در آغاز این باب میفرماید کسی که میخواهد از گناه توبه کند، رجوع کند (که در واقع توبه یعنی رجوع از گناه، بازگشت از گناه)؛ باید گناه را بشناسد. باید بفهمیم گناه چیست؟ کسی که نمیداند گناه چیست، چطور برگردد؟! بعد از شناخت گناه میتوانیم رجوع ...

    گالــــری