تفسیر آیه «دنا فتدلی» چگونه می شود؟

  • یکشنبه - 29 دی 1398
  • تفسیر آیه «دنا فتدلی» چگونه می شود؟   پاسخ استاد رمضانی: ـ پیغمبر اکرم (ص) نزدیک شد «دَنَا»، «فَتَدَلَّى» پس تدلی پیدا کرد، یعنی آویزان شد یا چسبید. اینها کنایه است از شدت نزديكى که اهلش متوجه می‌ شوند. ظاهرش همین چیزی است که عرض می‌ کنم اما ...

    گالــــری