زندگی ما، با زندگی حیوانات چه تفاوتی دارد؟

  • پنجشنبه - 14 فروردین 1399
  •                   سالک نسبت به آنچه از او فوت شده باید محزون باشد؛ نسبت به آنچه از دست رفته... چه اجتناب گناه از او فوت شده  یا انجام طاعت...  یا فرض کنید خوابیدن های بی حساب و بی کتاب؛ خوردن های بی حساب و بی کتاب... گذراندن ...

    گالــــری