صوفی و صوفی ‌نما، عارف و عارف ‌نما…

  • سه شنبه - 8 بهمن 1398
  • نکاتی مهم و کلیدی درباره تصوف صوفی و عارف حقیقی صوفی و صوفی نما محققان و جهله صوفیه   1. بزرگان حكمت و عرفان، در آثار خود، دو تعبير در مورد صوفيه دارند؛ يكي محققين صوفيه و ديگري جَهَله صوفيه و به تعبیر امروزی: صوفی و صوفی ‌نما، عارف و ...

    گالــــری