وقتی که شخص به کمال رسید، دیگه تشویق برای او معنایی ندارد…

  • پنجشنبه - 14 فروردین 1399
  •               اگر تشویق و تنبیه را از انسان‌هایی که در حال رشد هستند بگیرید، تربیت متوقف می‌شود و مواجه با رکود می‌شود. برای حصول و تحصیل تربیت و رشد و کمال، تشویق و تنبیه باید باشد؛ اما وقتی که شخص به کمال رسید، دیگه تشویق برای او معنایی ...

    خاطره ای از آقای شیخ محمد تقی جعفری

  • پنجشنبه - 14 فروردین 1399
  •               حضرت استاد رمضانی : خدا آقای شیخ محمد تقی جعفری را رحمت کند؛ مجلس بزرگداشتی برای ایشان گرفتند و از مقام علییه ایشان تجلیل کرده بودند؛ ایشان در همان مجلس سخنرانی کردند و این جمله را فرمود: من که خودم دارم میدوم!.. چرا برای من مجلس تشویق و تجلیل ...

    گالــــری