شرح کتاب اوصاف الاشراف . توبه خاص

  • جمعه - 6 دی 1398
  • از متن کتاب: «اما ناکردن فعلی که از قِسم سِيُّم باشد،(۱) و کردن فعلی که ازقِسم چهارم باشد(۲). و از معصومان ترک اولی ناپسندیده باشد، وتوبه ی ایشان از ترک اولی است.» (۱)قِسمِ سِیُّم؛ یعنی "مستحب" (۲) قسم چهارم؛ یعنی "مکروه" انجام دادن مکروه یا انجام ندادن مستحب؛ ...

    گالــــری