انواع ادراکات

  • دوشنبه - 21 بهمن 1398
  • مدرکات یا صوری هستند؛ یا معنوی اگر صوری اند: یا مشروط به حضور ماده اند یا مشروط به حضور ماده نیستند اگر معنوی اند؛ یا جزئی اند یا کلی   بنابراین چهار صورت شد: صوری مشروط به حضور ماده، این میشود محسوس صوری غیر مشروط به حضور ماده، میشود متخیل   معنوی جزئی؛یعنی محبت ...

    گالــــری