شرح کتاب اوصاف الاشراف . پشیمانی واقعی… تحول درونی…

  • یکشنبه - 8 دی 1398
  • علی بن یقطین, شیعه بود و در زمان امام موسی کاظم(ع) زندگی میکرد؛ هارون از او پذیرش پست نخست وزیری را داشت. و از آنطرف علی بن یقطین از شییعیان پاکباخته ی امام ع بود و بدون اجازه امام نمیتوانست به دعوت هارون رشید(خلیفه عباسی) ...

    گالــــری