شرح کتاب اوصاف و الاشراف . دست یافتن به تجلیات ذاتیه

  • چهارشنبه - 4 دی 1398
  • بعضی از دکان دارها نقل کردند، طرف در ابقای خطابه اش گفته بود که: من به تجلیات ذاتیه دست یافتم، وکسی که میخواهد وصی من شود و به او اذن بدهم بعد از من تصدی و دستگیری افراد را به عهده بگیرد؛ باید از تجلیات ذاتیه برخوردار ...

    گالــــری