جنت اعمال ؛ جنت ذات

  • چهارشنبه - 23 بهمن 1398
  • نیت خالص به این است که هم در امور دنیوی خودش را فارغ کند و خلاص! و هم در امور اخروی... گرچه امور اخروی در مقایسه با امور دنیوی که این امور زایل هست و فانی؛ امور لازم است و باقی... آن دنیا و این آخرت است؛ ...

    گالــــری