ارادت، آغاز است؛ محبت، پایان

  • یکشنبه - 18 آبان 1399
  •                         جناب خواجه نصیرالدین طوسی، در پایان فصل ارادت، چنین آورده است:   و محبت را مراتب باشد؛ و مرتبه آخر به وقت تمامی اصول و انتهای سلوک باشد (1)و اما ارادت مقارن سقوط باشد(2)بر وجهی و اعتباری مقتضی سلوک باشد(3) چه طلب کمال نوعی از ارادت بود(4) ...

    گالــــری