انتشار دواثر جدید معرفتی _قرانی از حضرت ایت الله حسن رمضانی:

  • چهارشنبه - 10 شهریور 1400
  • دو اثر جدید در حوزه مباحث قرآنی نوشته حضرت آیت الله حسن رمضانی : ۱، برهان و جدل دو صنعت از صنعت‌های منطقی است که برهان ارزش ذاتی دارد و انسان حتی اگر با دیگران در تعامل نباشد بدان نیاز دارد تا عقاید و اخلاق و ...

    گالــــری