معنای اصطلاحی عرفان

  • دوشنبه - 24 شهریور 1399
  •                 معنای عرفان در اصطلاح، همان معنای لغوی است اما استخدام شده در یک فنّ خاص و حوزه مخصوص، مثل سایر معانی لغوی و اصطلاحی واژه ها، بدین معنا که معنای اصطلاحی واژه ای با معنای لغوی آن بی ارتباط نیست، یعنی معنای اصطلاحی همان معنای ...

    گفت فرعونی انا الحق گشت پَست ** گفت منصوری اناالحق و برست

  • سه شنبه - 16 اردیبهشت 1399
  •         خواجه نصیرالدین طوسی فرمایشات متینی دارد؛ اسم میبرد، از منصور حلاج ‌و از بایزید بسطامی؛ از کسانی که حرفهای کفرآمیزی را بر زبان جاری کرده اند!.. (لا اله الا انا) (لیس فی جبتی سوی الله) سبحانی ما اعظم شانی ( ستايش مرا سزاست که چنين والا...) ... خواجه می‌گوید این شطحیات* ...

    گالــــری