پرهیز! پرهیز! پرهیز!…

  • چهارشنبه - 16 بهمن 1398
  • سوال: طرف می گوید ما چه کار کنیم آدم بشویم؟ خیال می کند چند سری دستورات، فلان آیه و فلان روایت و فلان ذکر را و فلان ورد را !!!   پاسخ حضرت استاد رمضانی: بالاترین دستور این است: پرهیز شک کردی فلان عمل، فلان امر بو می دهد! شک کردی ...

    گالــــری