شرح کتاب اوصاف الاشراف . تقوا

  • سه شنبه - 15 بهمن 1398
  • فصل ششم. در تقوا آخرین فصل از باب دوم کتاب اوصاف الاشراف، درباره تقوا است.   در کتاب شریف مجمع البیان مرحوم طبرسی ذیل آیه شریفه «هدی اللمتقین سوره بقره» تقوا را آنجا معنا می کند، که حالا به زبان فارسی بخواهیم از آن تعبیر کنیم، تعبیر می ...

    گالــــری