شرح کتاب اوصاف الاشراف . مرد خدا

  • سه شنبه - 17 دی 1398
  • خدا آقای بهجت را رحمت کند؛ یکی از فیلم هایی که در صداسیما پخش کردند و ما دیدیم؛ این بود: _اطراف بیت ایشان را افراد گرفته بودند و منتظر بودند ایشان بیرون بیایند. _از منزل که بیرون آمد، خب یکی تبرک به عبای ایشان میکرد... یکی دستش ...

    گالــــری