باید از نامحرم(اهل دنیا) فاصله گرفت…

  • شنبه - 19 بهمن 1398
  • آیه ای که خواجه نصیر طوسی در فصل مربوط به خلوت، مطرح می‌کند، آیه 51 سوره مبارکه اعراف میباشد:  «الذین اتخذو دینهم لهوا ولعبا وغرتهم الحیاة الدنیا» باید از افرادی که نامحرم اند؛ نامحرم به معنای عرفانی؛ نه به معنای فقهی ولو مرد، نامحرم است... باید از اینها ...

    گالــــری