شرح کتاب اوصاف الاشراف . جمع بندی در مورد انواع توبه

  • جمعه - 6 دی 1398
  • نتیجه بحث, و جمع بندی در مورد انواع توبه: توبه سه نوع است: توبه‌عام؛ همه بندگان را توبه‌خاص؛ معصومان را توبه‌اخص؛ اهل سلوک را _وتوبه عُصاة(گناهکاران) امّت از قِسم‌اول است. _و توبه آدم و دیگر انبیا از قسم‌دوّم بود. (خواجه مطلق آورده؛ حتی خاتم الانبیا را! که گفتیم مخدوش است؛ مگر ...

    گالــــری