جهنم یا بهشت در انسان است…

  • شنبه - 5 بهمن 1398
  • رابطه اعمال انسان با شخصيت وى: انسان در جهنم یا بهشت نیست؛ بلکه جهنم یا بهشت در انسان است. اكنون كه دانستى رابطه بهشت و جهنم با اعمال انسان چه نوع رابطه ‏اى است، وقت آن رسيده تا بدانى رابطه اعمال انسان با خود او چگونه است.   طبق ...

    گالــــری