شرح کتاب اوصاف الاشراف (انسان خلاصه میشود در عملش…)

  • دوشنبه - 2 دی 1398
  • خواجه پایان فصل انابت رابه آیات شریف از سوره قاف ختم‌ میفرماید؛ چراکه در این آیات سخن از انابت است. «وجاءَبِقلَبِ مُنیب» بهشت برای متقیان نزدیک است. اگر بهشت چیزی نباشد،جز اعمال واعمال‌هم‌ اتحاد داشته‌ باشند‌ با‌ عامل، عامل عین عمل است. دیگر بهشت از انسان دور نیست، بلکه نزدیک است. چون ...

    گالــــری