ریاضت و اخلاص

  • جمعه - 11 بهمن 1398
  • ریاضت و اخلاص پایه دوم از سه پایه ریاضت عام، تصفیه اعمال است که گفتیم به شخص سالک و خدای او مربوط است. هنگامی که شخص سالک با خداوند در تعامل است و به دستور خداوند، برای او عبادتی را انجام می دهد، جبهه ای بس بزرگ ...

    گالــــری