دونعمت…

  • سه شنبه - 21 مرداد 1399
  •             «نعمتان مجهولتان لا یعرف قدرهما الا من فقدهما، الصحت والامن» دونعمت هست که قدرش مجهول است و کسی قدرش را نمیداند، مگر کسی که آن را از دست بدهد؛ یکی سلامتی و دیگری امنیت؛ که هردو در حقیقت امنیت است؛ سلامتی، امنیت داخلی است. و امنیت ...

    گالــــری