شرج کتاب اوصاف الاشراف . غرق در نماز…

  • دوشنبه - 23 دی 1398
  • _در روایت هست که امام موسی کاظم علیه السلام مشغول خواندن نماز بود؛ در سنین کودکی و خردسالی؛ _امام صادق علیه السلام هم مهمان داشت؛ ابو حنیفه؛ _ابو حنیفه خطاب به امام صادق علیه السلام کرد و گفت: به آقازاده (یعنی به امام موسی کاظم ع) بفرمایید ...

    شرح کتاب اوصاف الاشراف . پشیمانی واقعی… تحول درونی…

  • یکشنبه - 8 دی 1398
  • علی بن یقطین, شیعه بود و در زمان امام موسی کاظم(ع) زندگی میکرد؛ هارون از او پذیرش پست نخست وزیری را داشت. و از آنطرف علی بن یقطین از شییعیان پاکباخته ی امام ع بود و بدون اجازه امام نمیتوانست به دعوت هارون رشید(خلیفه عباسی) ...

    گالــــری