صبر؛ در منازل السایرین

  • چهارشنبه - 7 خرداد 1399
  •               مقام رضا قطعا بالاتر از مقام صبر است؛ لذا در کتاب شریف منازل السایرین، همان اول باب صبر، جناب خواجه عبدالله انصاری میفرماید؛ صبر، از دریچه ی نظر عوام، "اصعب المنازل" است؛ خیلی سخت است؛ با طرز فکر عوام و حد معرفتی عامه ی مردم، صبر خیلی سخت ...

    گالــــری