تکه ای از خدا بر روی زمین!..

  • جمعه - 20 فروردین 1400
  •             گاهی اوقات انسان به بعضی از بندگان خدا که میزسه و احساس میکنه که اینهاذفانی بالله اند و وصل لند و مورد عنایت خدایند؛ خودی در کار نیست؛ اینها فواصل را بین خود و خدا برداشته اند؛ خدا نگاه ویژه ای به اینها دارد؛ عنایت ...

    خوف و خشیت نسبت به صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف

  • پنجشنبه - 7 فروردین 1399
  • گالــــری