شرح کتاب اوصاف الاشراف . «الدَّاعِي بِلاَ عَمَلٍ كَالرَّامِي بِلاَ وَتَرٍ»

  • دوشنبه - 9 دی 1398
  • «الدَّاعِي بِلاَ عَمَلٍ كَالرَّامِي بِلاَ وَتَرٍ» آنکسی که دعا میکند, اما درراستای آن دعا حرکت نمیکند؛ کاری انجام نمیدهد؛ این مثلش مثل آن کسی است که دارد تیراندازی میکند, منتها در زه کمان اشکال وجود دارد... (کمان هست و زه کمان و تیر کمان) باید تیر را ...

    گالــــری