معنای انقطاع عبادت

  • جمعه - 24 مرداد 1399
  •                 جناب خواجه نصیر در کتاب اوصاف الاشراف، در فصل شُکر، میفرماید شُکر عامه به این صورت است که خودشان را منعم علیه فرض می‌کنند و خدای را منعم و نعمتهایی را که از ناحیه خدا برای آنها رقم خورده نعمت می‌دانند و اینها را به کار می‌گیرند؛ قدردان هستند؛ ...

    گالــــری