شرح کتاب اوصاف الاشراف . مردان خدا…

  • شنبه - 14 دی 1398
  • اقای معجزه رحمه الله نقل میفرمود: _ جناب آقای نراقی در جامعه و میان مردم  نفوذ و جایگاه فوق العادی داشت...و  در همان زمانی که حکومت اسلامی در کار نبود، واقعا حاکم بود؛  مردم هم برای مراجعات علمی و هم برای مرافعات مراجعه میکردند... _ی کی از ...

    گالــــری