فکر در امور غیر مهم، مزاحم است…

  • دوشنبه - 21 بهمن 1398
  • جناب خواجه نصیرالدین افکار مجازی و علوم غیر نافع را هم از مشاغل و موانع راه سالک میداند: «افکار مجازی شاغل تفکر در امری غیر مهم(1) یا علمی غیر نافع باشد(2)»   فکر مجازی؛ یعنی فکری که اصلا مهم نیستند...  مینشیند آنقدر فکر میکند! راجع به چه? دنبال که میکنی میبینی ...

    گالــــری