معنای وجهه الله

  • شنبه - 29 شهریور 1399
  •                   برای آنهایی که پروردگارشان را شبانه روز می‌خوانند و چیزی جز وجه خدا را نمیخواهند؛ برای اینها نجات از جهنم هدف نیست، رسیدن به بهشت و نعمتهای بهشتی هدف نیست؛ تنها چیزی که مراد آنها هست، وجهه الله هست... وجهه الله(1)* عبارت است از تجلیات خدا، ...

    باید خوف را مدیریت کرد…

  • یکشنبه - 7 اردیبهشت 1399
  •     باید مدیریت کرد... خوف را...   مدیریت خوف به این است که تا آن اندازه ای بترسیم که مواظب بوده باشیم، مبادا رودست بخوریم... حرکت کنیم، سیر داشته باشیم، فعالیت داشته باشیم، اما ترسان از اینکه مبادا شیطان پشت ما را خاک کند یا از نفس سیلی بخوریم... درعین ...

    گالــــری