صوت جلسات منزل انابت

  • جمعه - 4 بهمن 1398
  • عرفان عملی/  منازل سیرو سلوک  /منزل انابه   توضیحات عارف فرزانه حضرت استاد رمضانی پیرامون منزل انابه:           اصوات جلسات منزل انابت طی 8 جلسه قابل دسترس عزیران میباشد:   انابت.1 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-1.mp3"][/audio]   انابت.2 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-2.mp3"][/audio]   انابت.3 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-3.mp3"][/audio]   انابت.4 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-4.mp3"][/audio]   انابت.5 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-5.mp3"][/audio]   انابت.6 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-6.mp3"][/audio]   انابت.7 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-7.mp3"][/audio]   انابت.8 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-8.mp3"][/audio]  

    گالــــری